Декларація 2022!

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облвійськадміністрації інформує, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підготувало оновлену редакцію роз’яснень щодо компанії декларування доходів громадян на 2022 рік. Зазначені роз’яснення охоплюють понад 200 найпоширеніших питань. Зокрема, як дізнатися назву вашої територіальної громади для заповнення адресних блоків, як декларувати майно, яке ви взяли в лізинг, чи потрібно декларувати аліменти, та інші.
З роз’ясненнями можна ознайомитися в Базі знань НАЗК за посиланням: https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/

Особливості декларування під час воєнного стану в Україні.

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облвійськадміністрації повідомляє, що відповідно до роз’яснень наданих Національним агентством з питань запобігання корупції від 07.03.2022 №4 щодо застосування окремих положень Закону України ,,Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок) змінено строки подання декларації. Фізичні особи подають документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов’язку подати документи (Закон України від 03.03.2022 № 2115-ІХ).
Початок перебігу строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок (ст. 253 ЦК України).
Строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку (ч. 3 ст. 254 ЦК України).
Деталі за посиланням: https://nazk.gov.ua/uk/documents/roz-yasnennya-4-vid-07-03-2022-shhodo-zastosuvannya-okremyh-polozhen-zakonu-ukrayiny-pro-zapobigannya-koruptsiyi-stosovno-zahodiv-finansovogo-kontrolyu-v-umovah-voyennogo-stanu-podannya-deklaratsiyi-p/

Згідно з підпунктом 3 пункту 5 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706, уповноважений підрозділ відповідно до покладених на нього завдань вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі -Закон)

потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 27 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам особи, зазначені у підпунктах «а», «в»-«з» пункту 1 частини першої статті 3 Закону.

Разом з тим, в частині співвідношення термінів «конфлікт інтересів» та «спільна робота близьких осіб» звертаємо увагу на те, що конфлікт інтересів є більш широким поняттям та включає в себе обмеження відносин прямого підпорядкування, проте ним не обмежується.
Відсутність відносин прямого підпорядкування, а також відсутність заборони прямого підпорядкування близьких осіб, перелік яких передбачено абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, не спростовує можливості виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів при здійсненні службових обов’язків.
Відповідно до Методичних рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 14 липня 2016 р. № 2, конфлікт інтересів – це ситуація, при якій службова особа, виконуючи свої обов’язки, має приватний інтерес (особисту заінтересованість), який хоча і не обов’язково призводить до прийняття неправомірного рішення або вчинення неправомірного діяння, але здатний до цього призвести. Таким чином, незважаючи на те, що далеко не кожен конфлікт між службовими повноваженнями та приватним інтересом здатен призвести до неправомірних рішень чи діянь, кожен із конфліктів інтересів здатен створити таку ситуацію у випадку, якщо не буде вчасно та належним чином задекларований, оцінений та регульований.
Частиною першою статті 28 Закону передбачено, що особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону, зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно; вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
Частиною другою статті 29 Закону передбачено, що особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

У випадку отримання інформації, що може свідчити про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів повідомити за телефоном:

(0532)56-39-19   Лях Вікторія Володимирівна, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 Перелік нормативних документів, що регламентують протидію та запобігання корупції

Міжнародні акти

Конвенція ООН проти корупції, підписана від імені України 11.12.03 в м. Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 251-V

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 27.01.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 252-V

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 04.11.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 16.03.05 № 2476-ІV

Модельний кодекс поведінки державних службовців країн Ради Європи (схвалено Рекомендацією Кабінету Міністрів Ради Європи Європейським країнам «Про кодекси поведінки для державних службовців», травень 2000 року, № R (2000/10)

Закони України

від 07.04.2011 № 3207-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення».

від 18.04.2013 №221-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією».

від 14.05.2013 № 224-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики»

від 14.10.2014 № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України»

від 14.10.2014 № 1700-VII «Закон України «Про запобігання корупції»

Укази Президента України

від 05.10.2011 № 964/2011 «Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

від 21.10.2011 № 1001/2011 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки».

Постанови Кабінету Міністрів України

від 08.12.2009 № 1422 «Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади»

від 16.11.2011 № 1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»

від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»

Розпорядження Кабінету Міністрів України

від 06.07.11 № 642-р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування»

Накази міністерств та відомств

Наказ Міністерства юстиції України від 11.01.12 № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»

Наказ Міністерства юстиції України від 24.04.2017 № 1395/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи»

Навчально-методичні посібники

Методичні рекомендації з питань запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб

Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання та протидії проявам корупції (I-VIІ категорії посад).

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та іншими особами.

Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 286 (зі змінами).

Порядок обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України «Про політичні партії в Україні», що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.10.2017 № 1024, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 60/31512.

Повідомити про корупційне правопорушення

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації нагадує, що в межах повноважень співпрацює з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.
Повідомлення про корупційне правопорушення можна подати через телефонну лінію (0532) 56-39-19.
Режим роботи телефонної лінії: понеділок – четвер: з 8-ї год. до 17 год., п’ятниця: з 8-ї год. до 15:45 год. з щоденною перервою з 12 год. до 12:45 год.
Інформація у повідомленні має містити одну або декілька з таких ознак:
факти про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» особами, визначеними у статті 3 Закону, зокрема:
порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачених статтею 23 Закону;
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких Закону;
порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачених статтею 25 Закону;
недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;
порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону.
УВАГА!
Повідомлення підлягають розгляду тільки за наявності таких реквізитів:
1) прізвища, імені, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посади та місця роботи;
2) тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», яка може бути перевірена;
3) прізвища, імені, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).
Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються частиною п’ятою статті 53 Закону України «Про запобігання корупції». Так, анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.