Положення про Раду. Склад Ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
 облдержадміністрації
від 23.07.02 №225

ПОЛОЖЕННЯ
 про Раду з питань безпечної життєдіяльності населення при
 обласній  державній адміністрації

1.Рада з питань безпечної життєдіяльності населення при облдержадмініст­рації /далі – Рада/ створена для сприяння здійснення повноважень облдержадміністрації щодо реалізації на території області державної політики в галузі охоро­ни життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму і є до­радчим органом.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами Украї­ни, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

З. Рада:

здійснює координацію роботи, пов’язаної з  охороною життя людей на виробництві та профілактикою побутового травматизму, вносить на розгляд облдержадміністрації  пропозиції щодо вдосконалення цієї системи;

організовує і здійснює контроль за виконанням законодавчих актів і рі­шень, зокрема Законів України "Про охорону праці", "Про загальнообов' язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профе­сійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", "Про дорожній рух", "Про пожежну безпеку", а також рішень Уряду з цих та інших питань, пов'язаних з безпечною життєдіяльністю населення;

бере участь у формуванні регіональної програми заходів з питань поліпшення безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве  значення;

розглядає питання щодо формування та використання коштів, спрямованих на охорону праці та профілактику травматизму серед працівників, населення об­ласті, готує пропозиції облдержадміністрації  щодо визначення розміру відраху­вань на ці цілі;

координує діяльність місцевих органів виконавчої влади шодо охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму, організо­вує перевірку їх діяльності з цих питань, заслуховує на своїх засіданнях звіти  ке­рівників з питань, що входять до її компетенції.

4. Засідання Ради проводяться відповідно до затвердженого плану роботи не рідше одного разу у квартал. Оперативне вирішення поточних питань у період між засіданнями Ради здійснює бюро Ради. Посадовий склад Ради затверджується розпорядженням голови об­лдержадміністрації, а персональний склад - її головою. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, мають рекоменда­ційний характер і впроваджуються розпорядженням голови облдержад­міністрації.

5. Раду очолює один із заступників голови облдержадміністрації.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
 облдержадміністрації
від 10.02.2014 №46

 ПОСАДОВИЙ СКЛАД
Ради з питань безпечної життєдіяльності при облдержадміністрації

 Голова Ради:
заступник  голови облдержадміністрації

Бюро Ради :

 • заступник голови Ради: Начальник територіального управління Держгірпромнагляду у Полтавській області;
 • начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, заступник голови Ради;
 • директор   Департаменту  охорони   здоров'я   облдержадміністрації;
 • начальник Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області;
 • секретар Ради: головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації;

Члени Ради :

 • начальник Головного управління статистики у Полтавській області;
 • начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Полтавській області;
 • заступник  директора  – начальник управління загальної, середньої, професійно-технічної освіти та фінансово господарської роботи Департаменту освіти і науки облдержадміністрації;
 • начальник    відділу    державної   експертизи    умов    праці Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації;
 • перший заступник директора – начальник управління розвитку агропромислового виробництва та технічної політики  Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації;
 • заступник директора – начальник управління  інфраструктури Департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації;
 • заступник директора – начальник управління фінансування виробничої сфери  Департаменту фінансів облдержадміністрації;
 • перший заступник директора – начальник управління інженерних мереж та захисту територій,  та технічної політики  в житлово-комунальному господарстві  Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації;
 • заступник начальника управління ДАІ ГУМВС України в Полтавській області;
 • заступник голови обласної ради профспілок;
 • директор виконавчої дирекції Полтавського обласного відділення фонду соціального страхування  з тимчасової втрати працездатності;

 

сторінку оновлено 17.02.2014